Day

August 2, 2021
Trái phiếu có lãi cố định là gì

Trái phiếu có lãi cố định (straight bond) là gì

Trái phiếu có lãi cố định (straight bond) là gì? Chúng có đặc điểm như thế nào? Nhà đầu tư...
Read More
Trái phiếu có lãi suất thả nổi variable rate bond là gì

Trái phiếu có lãi suất thả nổi (Variable rate bond) là gì?

Trái phiếu có lãi suất thả nổi (variable rate bond) là hình thức đầu tư trái phiếu sinh lời cao...
Read More