Day

August 3, 2021
Trái phiếu có thể thu hồi là gì

Trái phiếu có thể thu hồi (Callable bonds) là gì?

Trái phiếu thu hồi (Callable bonds) là gì? Đây là loại hình chứng khoán nợ đặc biệt cho phép đơn...
Read More
Khái niệm trái phiếu có đảm bảo

Trái phiếu có đảm bảo (Covered Bond) là gì?

Trái phiếu có đảm bảo (covered bond) là gì? Đây là loại chứng khoán nợ được đảm bảo bằng những...
Read More